http://www.wloknokonopii.pl/

konopie w rolnictwie

Przetwórca (Hanfaser Uckermark eG) zobowiązuje się kupić od Gospodarze zbiory słomy konopnej przez niego osiągnięte na wskazanych powierzchniach, zebrane i dostarczone pnez gospodarze do fabryki.

Prowadzenie uprawy możliwe jest na powierzchniach, dla których możliwe jest uzyskanie dopłat (w rozumieniu dopłat do powierzchni i do przetwórstwa).

Zbiory (słoma + nasiona) zakupione zostaną przez Przetwórcę od gospodarze niezależnie od wielkości zbiorów zebranych z oznaczonych wyżej powierzchni w okresie od żniw (jesień) do dnia 31 grudnia danego roku, o ile zebrany materiał jest suchy i nie zabrudzony (chwasty) a baloty wolne są od piasku i kamieni.

Waga balotu słomy nie powinna by mniejsza niż 200 kg. Długość łodygi nie może średnio wynosić mniej niż 1,0 m i więcej niż 30 cm.

Po cięciu łodyg na polu ściernisko nie może by krótsze niż średnio 10 cm powyżej poziomu gruntu. Należy za wszelką cenę unikać wyrywania (szarpania) roślin.

Należy za wszelką cenę unika obracania pokosu na polu.

Jakość słomy ustalana jest osobno dla każdej dostawy według koloru słomy w chwili dostawy bądź przekazania słomy do magazynowania. Zielona słoma konopna z zielonymi łodygami będzie odrzucana jako bezwartościowa. Również słoma bardzo ciemna uznawana będzie za bezwartościową. Pod żadnym pozorem nie można magazynować ściśniętych bali pod gołym niebem. Jeśli jednak paździerz zabarwia się już na szaro bądź wykazuje znaczne ciemne miejsca, to taki materiał należy z zasady uznać za przesuszony rzu jest nie dobry. Materiał, w którym włókna (z całości łodygi) można rozrywać gołymi rękoma jest bezużyteczny; w takim przypadku jakość zostanie wyceniona na kwotę 0 €. Do oceny koloru jako kryterium wysuszenia dodatkowo wpływ na cenę za słomę ma ocena grubości łodygi dokonywana w sposób następujący: ustalenie ceny łodygi = wartość łodygi * cena ze względu na kolor.

Ustalenie maksymalnej grubości łodygi następuje w balocie. Wszystkie baloty oceniane będą poprzez ogląd zewnętrzny, dIa każdego balotu wybrana będzie najgrubsza widoczna łodyga. Z ilości każdorazowo najgrubszych łodyg w każdym balocie wyciągana będzie średnia. Ta średnia to „maksymalna grubość łodygi dIa danego wsadu". Ocena zawartości chwastów (maks. 2%) następuje balotami. Gospordarze zabierze na własny koszt baloty zawierające większą ilość chwastów czy ciał obcych. Piasek i kamienie uznawane są jako pogorszenie jakości zbioru. Jeśli takie zabrudzenie występujące w odniesieniu do konkretnego balotu okaże się wyjątkiem, nie będzie ono traktowane jako pogorszenie jakości. Zaleca się jak najmocniej ściskać baloty, by ograniczyć koszty transportu i magazynowania.

Zakłada się, że poziom pozostałej wilgotności słomy konopnej zgniatanej w baloty przy słonecznej pogodzie i niezmoczonej po zgnieceniu nie przekracza 20%. W jesiennej mgle poziom wilgotności szybko wzrasta do 25%. Małe opady (łącznie do 5mm) po ściśnięciu balotów przyjmowane są przez baloty, podnoszą wilgotność słomy, nie czynią jednak zbioru bezużytecznym. Pomiar następuje przy założeniu, że poziom pozostałej wilgotności nawet przy suchych warunkach pogodowych i bez sztucznego suszenia nie może spaść poniżej 12%. Przetwórca w ciągu kliku miesięcy od dostawy mierzy zmiany wagowe wzorcowego balotu stojącego w suchym otoczeniu i nie suszonego sztucznie. Najniższemu poziomowi pomiaru przypisywana będzie a priori pozostała wartość wilgotności na poziomie 12%. Ustalenie całkowitej masy suchej następuje obliczeniowo poprzez ustaloną utratę masy wzorcowego balotu w okresie suszenia w suchym otoczeniu.

Blücher II vor dem Hanffeld Schneiden mit Blücher II Schwadriffel mit HEM 210 Pressen des Hanfstrohs  Pressen des Hanfstrohs  Pressen des Hanfstrohs  Pressen des Hanfstrohs  Pressen des Hanfstrohs  Auch im schneefreien Frost kann Hanf gepresst werden.